pesti tv logo

TUDTA-E KVÍZJÁTÉK

Ki lesz a hónap legnagyobb Pesti Sráca?

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy Szervező által meghirdetett „Tudta-e” kvízjátékban („Játék”) történő részvételekor és azzal összefüggésben felvett személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő („Adatkezelő”) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján - a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 1. Az Adatkezelő: PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-09-357727; adószám: 27932201-2-42; email: jatek@pestisracok.hu).

Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban adatvédelmi ügyekben az alábbi személyt közvetlenül megkeresheti.

Név: Kovács Gergely
Email: kovacs.gergely@progressmedia.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

2.1 Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása, a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

2.2 Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásáról

2.2.1 A Játékosok bármikor jogosultak az adataik kezeléshez adott hozzájárulásukat visszavonni a jatek@pestisracok.hu email címre megküldött emailben. Ebben az esetben az Adatkezelő a Játékos valamennyi személyes adatát törli, így a fiókját, az elért pontokat, eredményeket.

2.2.2 A hozzájárulás visszavonása nem teszi jogellenessé a visszavonás előtti adatkezelést. Így a Játékos az Adatkezelő által – a hozzájárulás visszavonása előtt közzétett – ranglistákon változatlanul szerepelhet a regisztráció alkalmával megadott néven. Az interneten az Adatkezelő rendelkezési körén kívül álló webes felületeken harmadik személyek által megosztott tartalmakért az Adatkezelő felelősséget vállalni nem tud.

 1. Az adatkezelés célja

A játékos Játékban történő részvétele, és az ahhoz kapcsolódó ranglista helyezés közzététele.

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása

Az adatkezelés a tudtae.pestisracok.hu oldalon a regisztráció során Játékban részt vevő Játékosok által megadott, illetve az alábbi adatokat érinti.

Az Adatkezelő a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli:

 1. A Játékos által a regisztráció során megadott adatok (felhasználónév, email cím, jelszó) illetve Facebook profillal történő regisztráció esetén a Játékos Facebook oldalán szereplő név, email cím, valamint a Játékba történő regisztráció során a Játékos által megadott jelszó;
 2. A Játékos által a Játékban adott válaszok, a Játékban elért eredmények, pontszám és a Játékos elhelyezkedése a ranglistán, illetve a Játék félbehagyása esetén az aktuális kérdés;
 3. a Játékos által használt informatikai eszközhöz kapcsolódó egyedi ID, ami a session végén törlésre kerül, és addig titkosítva kerül tárolásra;
 4. a regisztráció megerősítését igazoló informatikai adatokat.

A Játékos személyes adatainak forrása

Az Adatkezelő a Játékos által a regisztráció során megadott, vagy - Facebook profillal történő regisztráció során - a Facebook profilhoz kapcsolódó nevet és email címet kezeli. Az Adatkezelő kizárólag abban az esetben kezeli tehát a Játékosok adatait, amennyiben a Játékos a fenti oldalon saját döntése alapján, önkéntesen regisztrál.

A Játékban adott elért ranglista helyezést a szoftver generálja, a Játékban a válaszokat a Játékos adja meg, azonban bármikor dönthet úgy, hogy kiszáll a Játékból és kéri a fiókja törlését.

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott adatok helyességét, pontosságát, valódiságát ellenőrizni nem tudja.                                                                                 

 1. A személyes adatok (továbbításának) címzettjei:

5.1 Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Talentis Event and Marketing Kft.-t (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.) – adatkezelésének célja: a Játék lebonyolításában való részvétel;
 • EZIT Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.) - adatkezelésének célja: a Játék felületként szolgáló microsite-hoz tárhely biztosítása;
 • Insider Media Lapkiadó Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 17. 5. emelet) - adatkezelésének célja: a Játék felületeként szolgáló microsite biztosítása.

5.2 Az Adatkezelő a ranglistát, a Játékos Játékban elért eredményét nyilvánosan közzéteszi a PestiTV Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pestitv.hu) valamint a Játékosok ezt az eredményt minden esetben az oldalról meg tudják osztani saját a közösségi média felületeken.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékhoz kapcsolódó adatokat a Játék időtartama alatt, azaz 2021.06.01. napjáig tárolja, ezt követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül törlésre kerülnek az adatok az Adatkezelő adatbázisából. A nyilvánosan közétett ranglista ezt követően is elérhető, kivéve, ha bármelyik Játékos kéri az adatai törlését.

 1. Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételeinek fennállása esetén megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.
 2. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Weboldal: www.naih.hu

 1. Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne a Játékosra, avagy a Játékosra nézve joghatással járna.

 2. Egyéb tájékoztatás

10.1 A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni; az adatok megadása nélkül nem tud a Játékba regisztrálni és nem tud a Játékban részt venni.

10.2 Az Adatkezelő a Játékosok, illetve esetleges más érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és amennyiben a Játékos bármely kérelmének nem tesz eleget, úgy indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól.